fbpx
#4 - Adaptacja projektu gotowego

#4 – Adaptacja projektu gotowego


Każdy z nas marzy o swoich czterech kątach. Chcąc budować swój wymarzony dom, należy najpierw wykonać projekt indywidualny lub dokonać adaptacji projektu gotowego do warunków panujących na działce.

Jeśli skłaniasz się ku adaptacji, ale nie wiesz, co to właściwie jest, co musi zostać wykonane przez projektanta adaptującego, jakie ma obowiązki oraz jakie są koszty, to zapoznaj się z poniższym wideo lub przeczytaj przygotowany artykuł.

 

Czym jest projekt gotowy

Projekt gotowy to część architektoniczno-budowlana projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę możemy uzyskać na podstawie pełnego projektu budowlanego, który składa się z:

 • wyżej wymienionej części architektoniczno-budowlanej,
 • zagospodarowania działki,
 • uzgodnień oraz opinii,
 • informacji BIOZ,
 • oświadczeń, uprawnień i wpisach do izby projektantów.

Dodatkowo może zajść konieczność wykonania projektów przyłączy lub projektu zjazdu.

Choć nie jest to niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, możemy je wykonać jako dodatkowe opracowania.

 

Z czego składa się projekt gotowy

W otrzymanym od biura projektowego projekcie gotowym powinny być zawarte następujące części:

 • projekt architektoniczo-konstrukcyjny,
 • projekt wewnętrznych instalacji wod-kan., CO., gazowej,
 • projekt wentylacji mechanicznej,
 • projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej,
 • zestawienia podstawowych materiałów,
 • charakterystyka energetyczna.

Wszystkie niezbędne informacje na temat zawartości projektu, jak i opracowany przez Biuro Projektowe SEJ-PRO poglądowy projekt gotowy znajdziesz pod tym linkiem:  Zawartość projektu

 

Czym jest adaptacja projektu

Adaptacja projektu gotowego to dostosowanie wybranego przez Ciebie projektu do istniejących na danej działce warunków.

W zakres adaptacji wchodzi:

 • Dostosowanie projektu do wymagań zawartych w MPZP lub WZ.
 • Dopasowanie do stref obciążeń konstrukcyjnych i przemarzania gruntu.
 • Geotechniczne posadowienie budynku, z uwzględnieniem parametrów gruntu znajdującego się bezpośrednio pod planowaną zabudową. Niezbędne do tego jest wykonanie badania geotechnicznego gruntu.
 • Usytuowanie domu na działce (na mapie do celów projektowych). Podczas tego usytuowania musimy wziąć pod uwagę odległości wymagane w Warunkach Technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Usytuowanie budynku na działce.
 • Wykonanie projektów zewnętrznych instalacji wod-kan., szamba, zbiornika gazowego, oczyszczalni ścieków i innych w zależności od potrzeb konkretnej oraz możliwości działki.
 • Uwzględnienie zmian w projekcie gotowym zgodnie z indywidualnymi potrzebami Inwestora.
 • Wykonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę wymarzonego domu.

 

Kto może wykonać adaptację projektu

Do wykonania adaptacji projektu gotowego i wprowadzenia w nim zmian, jest uprawniony każdy projektant posiadający uprawnienia budowlane i należący do odpowiedniej Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa.

Projekt architektoniczno-budowlany składa się z 4 branż:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjnej
 • sanitarnej,
 • elektrycznej.

W związku z tym każdy projekt gotowy musi zostać adaptowany przez projektantów ze wszystkich wyżej wymienionych branż. Każdy z projektantów adaptuje tylko tę część projektu, w której się specjalizuje.

 

Jakie są obowiązki adaptującego

Do obowiązków projektanta adaptującego należy:

 • Dostosowanie projektu do wymagań zawartych w Prawie Budowlanym, Warunkach Technicznych, Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Decyzji o Warunkach Zabudowy.
 • Wykonanie projektu zagospodarowania działki i projektów przyłączy i instalacji zewnętrznych na działce.
 • Posadowienie projektowanego budynku z uwzględnieniem wszystkich przepisów, norm oraz stanu istniejącego na działce.
 • Sprawdzenie przyjętych rozwiązań projektowych w gotowym projekcie, pod kątem zgodności i poprawności w stosunku do lokalnych warunków panujących na działce i ewentualne dostosowanie tych rozwiązań.
 • Wprowadzenie zmian w projekcie gotowym zgodnie z potrzebami Inwestora.

Po wykonaniu tych wszystkich czynności projektant adaptujący przejmuje na siebie obowiązki głównego projektanta.

Jest zobowiązany również do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z projektem oraz do pełnienia nadzoru autorskiego (na żądanie Inwestora lub organu administracyjnego). Projektant adaptujący musi również załączyć do projektu swoje uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej.

 

Jakie zmiany można wprowadzić w projekcie

Każdy projekt jest chroniony prawem autorskim. Do każdego projektu dołączamy standardową zgodę na dokonywanie zmian, do których należy zmiana:

 • funkcji pomieszczeń
 • układu ścian działowych,
 • wymiaru tarasów lub ich likwidacja,
 • źródła ciepła i instalacji,
 • lokalizacji i wielkości otworów okiennych (wraz z oknami połaciowymi) i drzwiowych;
 • systemu wentylacji budynku;
 • w projektach instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej;
 • materiałów i rodzajów materiałów konstrukcyjnych, jednak zachowując parametry techniczne na tym samym poziomie.

Dodatkowo jeżeli Inwestor potrzebuje innych zmian niż te zawarte w standardowym zakresie, to powinien wystąpić o udzielenie dodatkowej zgody na ich wykonanie do autora projektu gotowego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej zgody do projektu SEJ-PRO my jej bez problemu udzielimy.

 

Jakie są koszty adaptacji projektu

Koszty są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, m.in.: ilości uzgodnień potrzebnych do wykonania czy też zakresu i poziomu skomplikowania zmian, które chcesz wprowadzić.

Jeżeli zmiany są niewielkie, wiążą się wtedy z niedużym dodatkowym kosztem, ale gdy zmiany są duże i znacząco ingerują w konstrukcje budynku, może okazać się, że bardziej opłaca się poszukać innego projektu gotowego lub wykonać projekt na indywidualne zamówienie.

Koszty zależą od lokalizacji projektowanej inwestycji i kogą zawierać się w granicach od 3 000 do 7 000 zł wraz z uzyskaniem uzgodnień i pozwolenia na budowę.

Mam nadzieję, że wyjaśniłam Ci, na czym polega adaptacja.

Pamiętaj, że należy wszystko dokładnie przeanalizować i wybrać dom idealny nie tylko dla Ciebie i Twoich najbliższych, ale i dla waszej działki.

polecamy

Napisz komentarz