fbpx

Warunki zabudowy – jak je uzyskać?

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Twojej działki, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, będą warunki zabudowy. Dokument ten należy uzyskać w Urzędzie Miasta lub Gminy w przypadku budowy nowego budynku, ale także w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku.

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana tylko dla działki na której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Czym jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest zgodą na budowę domu lub innego obiektu na działce, na której nie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W decyzji w sposób szczegółowy określony jest rodzaj inwestycji, czyli co można wybudować na danej działce, w jaki sposób należy zagospodarować teren i jakie należy wykonać uzbrojenie, określone są również warunki jakie musi spełnić budynek. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest na podstawie analizy sąsiedniego terenu z zachowaniem ładu przestrzennego analizowanego obszaru. Co to dla nas oznacza? Zabudowa na którą dostaniemy zgodę będzie podobna kształtem, wysokością, usytuowaniem budynku na działce oraz kolorystyką do istniejących już domów w okolicy.

Kto może wystąpić o warunki zabudowy?

O warunki zabudowy może wystąpić każdy kto jest zainteresowany budową domu, nawet jeśli nie jesteś właścicielem działki. Dzięki temu chcąc kupić działkę na którą obecny właściciel nie posiada warunków zabudowy możemy jeszcze przed dokonaniem transakcji sprawdzić czy na danym terenie może powstać dom taki jak sobie wymarzyliśmy. Wnioskodawcą nie musi być również jedna osoba, a wydanie decyzji nie narusza praw własności działki.

WAŻNE! Jeżeli chcesz kupić działkę, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, koniecznie poproś o warunki zabudowy lub sam o nie wystąp. Warunki zabudowy są gwarancją, że na danym terenie można budować dom jednorodzinny.

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM PORADNIKU PDF.

Kryteria wydania decyzji o warunkach zabudowy

Urząd przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy sprawdzi szereg warunków, które określone są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m. in.:

 • czy działka posiada dostęp do drogi publicznej (dostęp ten może się odbywać przez działkę przeznaczoną na drogę wewnętrzną lub poprzez służebność przechodu, przejazdu i przesyłu mediów),

 • czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

 • czy działka posiada „dobre sąsiedztwo” tzn. czy co najmniej jedna działka w sąsiedztwie dostępna z tej samej drogi jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie parametrów nowej zabudowy jako kontynuacji cech zabudowy już istniejącej,

 • czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla projektowanego zamierzenia budowlanego,

 • czy decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Tylko spełnienie wszystkich warunków daje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Decyzji o warunkach zabudowy nie otrzymamy w sytuacji, gdy trwają prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM PORADNIKU PDF.

Jak otrzymać decyzję o warunkach zabudowy?

Przede wszystkim należy złożyć wypełniony wniosek wraz załącznikami do właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Wzory wniosków są do pobrania ze strony właściwego urzędu lub bezpośrednio w urzędzie.

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU ZNAJDZIESZ W DARMOWYM PORADNIKU PDF.

Z wnioskiem o wydanie decyzji może wystąpić inwestor indywidualnie lub poprzez pełnomocnika (np. biuro projektowe), który zajmie się całą procedurą oraz sprawdzi poprawność wydanej decyzji. Wniosek powinien zawierać orientacyjnie określone parametry nowej zabudowy (nie musimy mieć na tym etapie projektu budowlanego), przeznaczenie budynku.

Załączniki do wniosku:

 • kopia z mapy zasadniczej (oryginał z czerwonymi pieczątkami urzędowymi) w skali 1:500 lub 1:1000 (2 egz.)

 • kopia mapy j.w. z wrysowanym zagospodarowaniem terenu, granicą terenu objętego wnioskiem oraz terenem oddziaływania inwestycji wraz z legendą oznaczeń (1 egz.)

 • umowy lub zapewnienia dostaw mediów właściwego gestora sieci (sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, sieć ciepłownicza)

 • jeżeli działka nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej – dokumenty potwierdzające prawo korzystania z nieruchomości poprzez którą zapewniony jest dostęp do drogi publicznej (służebność)

 • ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana)

 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora wraz z opłatą skarbową

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (jeśli jest wymagana)

Wymagania konkretnych gmin co do niezbędnych dokumentów jakie należy załączyć do wniosku może się nieznacznie różnić, dlatego najlepiej uzyskać takie informacje w urzędzie.

Decyzje o warunkach zabudowy związane z budownictwem mieszkaniowym zwolnione są z opłaty skarbowej, w pozostałych przypadkach opłata ta wynosi 107zł. Dodatkowo jeżeli procedura prowadzona jest przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17zł.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po uzgodnieniu jej z innymi organami – zarządca drogi, konserwator zabytków, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz innymi organami administracji publicznej.

Ustawowo czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy wynosi 2 miesiące, jednak w praktyce trwa to od 3 do 6 miesięcy. Czas ten jest uzależniony od ilości koniecznych uzgodnień oraz sprawności z jaką strony postępowania odbierają zawiadomienia.

Decyzja o warunkach zabudowy jest ważna bezterminowo, jednakże straci ona ważność w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, jeżeli nie zostało wydane do tego czasu pozwolenie na budowę lub gdy inny inwestor uzyska warunki zabudowy i pozwolenia na budowę dla tego terenu. 

polecamy

Napisz komentarz