fbpx

Mapa do celów projektowych podstawą do zaprojektowania Twojego domu

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem kartograficznym powstałym na bazie mapy zasadniczej. Obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Mapy do celów projektowych są niezbędne przy inwestycjach wymagających pozwolenia na budowę.

Na treść mapy do celów projektowych składają się:

 1. Elementy stanowiące treść mapy zasadniczej:- dane o ewidencji gruntów i budynków,– zagospodarowanie terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej),– podziemne, naziemne i nadziemne uzbrojenie terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu),– ukształtowanie terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu).

 2. Opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 3. Usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody

 4. Usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

 5. Granice opracowania, czyli zaznaczoną działkę, oraz teren wokół działki i obszar przeznaczony do ogólnej analizy.

 6. Zakres mapy powinien obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – również teren tej strefy.

 7. Aktualizacji stanu działki, musi być określony obszar sąsiedni, także podlegający aktualizacji

 8. Na projekcie zagospodarowania terenu, wykonanym na takiej mapie dodatkowo umieszcza się metryczkę, oraz dokładne dane inwestycji i Inwestora

 9. Orientacja względem stron świata, czyli zaznaczony kierunek północy dla działki, oraz orientacja lokalizacji na danym obszarze.

Skala mapy do celów projektowych powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego, uwzględniając, że:

 • skala map dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500

 • skala map dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000

 • skala map dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000

Skala powinna być tak dobrana, żeby mapa była przejrzysta i czytelna.

Opracowaniem mapy do celów projektowych zajmuje się wykonawca geodezyjny. Za prawidłowe wykonanie mapy odpowiada geodeta uprawniony.

Prawidłowość wykonania mapy powinna być potwierdzona przez właściwy miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Przepisy nie definiują terminu ważności mapy do celów projektowych. Jednak najlepiej jest, aby nie miała wpisu z datą późniejszą niż 3-6 miesięcy. W przeciwnym razie urząd może zakwestionować aktualność stanu faktycznego na mapie. Inwestor zostanie wezwany do przedłożenia nowszej mapy, lub zaświadczenia potwierdzającego stan aktualny danej mapy. Na załączonej mapie urząd musi przeprowadzić analizę tego obszaru i wystawi indywidualne warunki zabudowy dla danej działki.

Zadania wykonywane przez geodetę przy realizacji mapy do celów projektowych:

 1. Przyjęcie zlecenia wykonania mapy do celów projektowych wraz z danymi działki/działek: obręb ewidencyjny, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania.

 2. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Czas oczekiwania na materiały wyjściowe z PODGiK wynosi do 10 dni roboczych.

 3. Pobranie z PODGIK mapy zasadniczej nieaktualizowanej.

 4. Wykonanie pomiarów aktualizacyjnych w terenie.

 5. Skompletowanie operat pomiarowych i przekazanie do wprowadzenia w PODGiK.

 6. Otrzymanie aktualnych map do celów projektowych w wersji dwg z licencją.

 7. Wydrukowanie i podbicie w PODGIK zamówioną ilość map przez inwestora.

 8. Przekazanie inwestorowi mapy w wersji papierowej oraz cyfrowej dwg.

Otrzymany dokument należy przekazać projektantowi, który na jego bazie opracuje projekt zagospodarowania działki lub terenu dołączany do projektu budowlanego.

Czas potrzebny na wykonanie mapy do celów projektowych uzależniony jest od wielkości i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. Wykonanie map do celów projektowych jednej działki dla domu jednorodzinnego trwa przeważnie od dwóch tygodni do miesiąca, czasem do kilku miesięcy w zależności od wielkości terenu oraz działania administracji państwowej w danym powiecie.

Koszt mapy do celów projektowych dla domu jednorodzinnego waha się w granicach 700-1500 zł., zaś dla obiektów budowlanych o powierzchni 1 ha może wynieść 1000-2000 zł.
Koszt aktualizacji mapy zasadniczej w przeliczeniu na 1 ha wynosi od 300 do 1000 zł.

polecamy

Napisz komentarz